Ansvarsfull ekonomisk politik leder till rekordöverskott

februari 15, 2012 10:18 f m

Sundbyberg redovisar i bokslutet för 2011 ett överskott på 3,4 procent*. Det totala överskottet för kommunen är 167,4 miljoner kronor. Målet var att nå 2 procents överskott vilket innebär ”god ekonomisk hushållning”, något vi nådde med god marginal. Det gör att vi har 20 miljoner kronor extra för att stärka kvalitén i välfärden.

Sundbyberg tillhör de kommuner som växer mest i landet och det gör att varje krona är viktig för att klara av våra kommande investeringar. Staden är sedan tidigare lånefri och har stora tillgångar i form av stadens bolag med ett fastighetsbestånd värderat till många miljarder.

Men tråkigt nog är det två verksamheter som har underskott. Den ena är grund- och gymnasieskolan, som redovisar ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Trots att Sundbyberg är den kommun i landet som enligt Lärarförbundets statistik lägger mest pengar per elev i hela landet (91 000 kronor/elev). Därför kommer nu kommunstyrelsen tillsätta en utredare som får gå igenom ekonomin. Endel av förklaringen är de förändringar som skett på gymnasieområdet, bland annat minskat stattstöd.

Det andra området där staden brottas med underskott härleds till försörjningsstödet, som istället för att minska som vi prognostiserade i budget ökade under året. Därför har ansvaret nu förflyttats och samlats under en nämnd, istället som tidigare under två. Med den åtgärden förbättras uppföljningen och kostnadskontrollen.

En god ekonomi är grunden för att tillsäkra att staden kan leverera en god välfärd. Vi tillförde närmare 120 miljoner kronor till verksamheterna i budget 2012.

Inom skolan sker en rad satsningar såsom kvällsskola, den unika individundervisningen i matematik och läxläsning med personal.

Inom förskolan stärks ambitionsnivån vad gäller antalet pedagoger i förskolan, vi inför en peng som är anpassade till barnens behov och tar bort alla avgifter (vilket vi även gör i skolan).

Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att stärka medarbetarnas språkkunskap, arbetet med kost fortsätter med stadens dietist (som även bloggar) och arbetet med mindre äldreboenden fortsätter.

Hur är det möjligt att lägga så mycket pengar på välfärden, ha en låg skatt och samtidigt redovisa överskott?

Det är en kombination av flera saker. Bland annat beror det på stadens befolkningsstruktur, vi har många i arbetsför ålder som betalar skatt. En annan förklaring är vår stora tillväxt som gör att vi för varje år kan drifta våra verksamheter mer effektivt, när fler delar på kostnaderna samtidigt som skatteinkomsterna ökar.

Och vår ambition att sänka skatten under mandatperioden kvarstår. Men det får aldrig ske på bekostnad av välfärdens kvalité och innehåll.

Preliminärt bokslut 2011:
Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska motsvara 2 procent av skatter och utjämning.
Kommunstyrelsen 2,0
Grundskole- och gymnasienämnden -9,5
Äldrenämnden 0,8
Förskolenämnden 4,4
Individ- och omsorgsnämnden 0,5
Kultur- och fritidsnämnden 1,4
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden -21,4
Stadsbyggnads- och miljönämnd exkl. VA och avfall 2,1
Stadsbyggnads- och miljönämnd VA och avfall 5,8
Valnämnd, överförmyndare och revision -0,1