Bra kan bli bättre

januari 16, 2012 12:45 e m

Idag antar kommunstyrelsens sin internbudget för 2012. I budgeten anges vilka frågor som är i fokus under 2012. Det är även där vi ger uppdrag till den förvaltning som arbetar åt kommunstyrelsen.

Särskilt viktigt för året är att förbättra jämställdheten. Staden är en av Sveriges mest jämställda, både vad gäller den egna verksamheten men också om man ser till staden i stort. I Stockholms län är till exempel löneskillnaden mellan män och kvinnor minst i Sundbyberg. Här har kvinnor 82 procent av männens inkomst. Fortfarande 18 procent för dåligt och pinsamt ur rättvisesynpunkt, men det går åt rätt håll.

På de senaste åren ser vi dessutom att antalet välutbildade kvinnor ökar snabbt i Sundbyberg. Det gör att vi om några år antagligen kommer se en helt annan situation än idag, där kvinnornas medelinkomst är högre än männens. Samtidigt så är skillnaden stor mellan stadens olika delar och den orättvisan ökar. Därför måste även Sundbyberg fortsätta arbeta för att erbjuda alla som vill heltid i våra verksamheter (vi är ju redan bäst i länet med 83 procent heltid, men vi är inte nöjda förrän ALLA som vill erbjuds en heltid). Vi måste också få en bättre könsfördelning på alla chefsnivåer och såklart även i politiken.

Utgångspunkten för vårt arbete är att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, både ur ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Oavsett om du är född som pojke eller flicka ska du inte på något sätt begränsas i dina val. Alla ska ha en frihet i att växa och utvecklas som de individer vi är. I vår budget fastslår vi att vi ska arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv med ett problematiserande av könsroller.

Det perspektivet genomsyrar allt. I förskola och skola jobbar alla verksamheter aktivt med utbildning av personal, genomgångar av hur verksamheten organiseras med mera. Vi har sett över avgifterna på fritidssidan och ska nu se över föreningsstödet, för att säkra upp att inte någon sport gynnas eller missgynnas på bekostnad av någon annan. Särskilt fokus ligger på att se till att uppmuntra både pojkars och flickors fritidsutövande.

Allt beslutsfattande i staden och fördelning av resurser genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. En särskild utredare på kommunstyrelsens kansli har i uppdrag att närmare utvärdera och granska vårt arbete, både i politiken och bland tjänstemännen. Resultatet av det arbetet ser jag fram emot under 2012.

Jämställdhet handlar både om aktiva beslut men också om ett förhållningssätt. Därför kommer alla stadens skrivregler ses över, för att garantera att vi i vår externa och interna kommunikation är jämställda. Inte minst viktigt är att vi även ska gå igenom våra planprocesser, det vill säga, garantera att vi planerar vår stad utifrån ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv.

Jag ser fram emot att Sundbyberg fortsätter utvecklas för att bli en jämställd stad. Dagens beslut är ett litet steg på vägen, men mycket handlar om attityder och det tar tid att ändra på. Vad tycker du är viktigast i arbetet för ett jämställt Sundbyberg?