Duvboskolan behövs

februari 3, 2015 6:10 e m

Renoveringen av Duvboskolan är en av de frågor som varit på agendan under min tid som politiskt aktiv i Sundbyberg. Redan när jag tillträdde som ordförande i Utbildningsnämnden 2007 var frågan högaktuell. Då var den allmänna uppfattningen att det skulle bli för dyrt att renovera och bygga ut nuvarande Duvboskola. Socialdemokraterna och bland annat Folkpartiet drev istället linjen att bygga en helt ny skola på Duvmossen.

Åsikterna om Duvmossen var många, framförallt var många kritiska till att bygga på ett grönområde. Åsikterna i den dåvarande majoriteten, bestående av S/MP och V gick isär. Efter krav från bland annat MP blev en kompromiss att ett rådslag skulle arrangeras, för eller emot att bygga på Duvmossen. De styrande partierna lovade att respektera utslaget av rådslaget, oavsett resultat. Med knapp majoritet vann ett nej till byggnation på Duvmossen.

När Duvmossen stängdes som alternativ var det därför viktigt att ta ett omtag i frågan. Alternativen var flera, bland annat göra om skolan till en F-3 skola och låta eleverna efter årskurs 4 fortsätta någon annanstans.

Dessutom anlitades nya arkitekter för att se över möjligheten att bygga ut skolan på befintlig plats. Efter några omtag, utredningar och många möten, både med grannar, föräldrar, lärare och proffs, togs ett förslag fram som innebar att en del av kyrkans mark skulle förvärvas för att bygga ett nytt skolhus. Diskussionerna fördes där alla partier var delaktiga. En försvårande omständighet som gjorde att processen inte fick dra ut på tiden var att bygglovet för paviljongerna på Duvboskolan var på väg att löpa ut.

Under resans gång har förslaget flera gånger justerats. Från början var tanken att det skulle bli två hus, men omarbetningar gjordes vilket gör att befintliga hus byggs om och renoveras, och samtidigt uppförs ett nytt hus bredvid kyrkan. Skolgårdens yta blev därmed större, samtidigt som miljön kring skolan ska anpassas för att skapa trevliga och bra miljöer för att barnen ska kunna gå till den närliggande parken.

När förslaget slutligen antogs i kommunfullmäktigeDuvboskolan_situationsplan_A3_500del-12-09-04_LH stöddes planen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, motsvarande 29 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Om alla partier stod fast vid sina tidigare beslut skulle förslaget idag stödjas av 33 mandat av 55 (eftersom kommunfullmäktige utökats), det vill säga en klar majoritet. Tyvärr har Miljöpartiet bytt åsikt och tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna har nu utbyggnaden stoppats. Med minsta lilla majoritet, 28 mandat mot 27.

Konsekvenserna blir stora framförallt för barnen i Duvbo. Om inte skolan byggs ut kommer inte alla barnen få plats i framtiden. Även fast paviljongerna som står på Rissneängar får stå kvar några år till måste skolan på sikt minska till 225 elever (från dagens ca 300, vid en utbyggnation ca 350 i framtiden). Kostnaden, om bygget inte kommer igång igen, blir ungefär 9 miljoner kronor som måste hanteras under budgetåret.  Det är pengar som kunde ha gått rakt in klasserna och barnens utbildning istället. Nu försvinner dem i ett politiskt käbbel istället.

Det som har hänt är beklagligt. Arbetet måste nu börja om från början, ska en ny skola byggas tar det ett antal år, bara i planprocess. Ett alternativ som lyfts är Duvmossen, vilket är ett dåligt alternativ, eftersom det dels är en park, men också för att marken måste saneras från grunden. Vilket både kostar mycket pengar och kommer ställa till stora oangelägenheter för alla boende i Duvbo under ett antal år.

Mest synd tycker jag om föräldrar och barn, lärare och personal, som nu – efter flera år – återigen får leva i ovisshet om framtiden.