Plats för Helga Henschen

oktober 21, 2014 4:39 e m

IMG_3775.JPGIgår var det dags för mandatperiodens andra kommunfullmäktige, stadens högsta beslutande organ. De 55 ledamöterna intog sina platser i Stadshuset autrum klockan 18.00. Flera av ledamöterna är nya, vilket är glädjande. Jag tycker även det är trevligt att Socialdemokraterna återigen är största parti i kommunfullmäktige med våra 18 mandat.

Första och mest intensiva debatten var kring delårsbokslutet. ”Resultatet för staden efter sex månader uppgår till 51,5 mkr, vilket är 60 mkr bättre än budgeten. Nämndernas och styrelsens resultat är 30,8 mnkr, vilket är 20,7 mnkr bättre än budget” lyder första två meningarna i delårsbokslutet. Trots det följde en två timmars lång debatt där delar av fullmäktige målade upp en stad som i princip står vid konkursens brant.

Glädjande nog är verkligheten en annan. Resultaten i skolan har förbättrats de senaste åren, nöjdheten i förskolan och äldresomsorgen går upp och trots en besvärlig situation på arbetsmarknadens ligger arbetslösheten still. De åtgärder som vidtagits leder till arbete eller annan sysselsättning. Den ekonomiska prognosen för helåret oroar, samtidigt som förvaltningar och nämnder är väl medvetna om sitautionen och jobbar för att uppnå ett nollresultat. Framförallt är det volymförändringar som påverkar, både negativt och positivt. Individ- och omsorgsnämnden och Äldrenämnden tillförs extra pengar.

Prognosarbetet måste förbättras, samtidigt som det är svårt i en kommun som växer fyra gånger snabbare än andra tillväxtkommuner. Samtidigt som den ekonomiska kompensationen i skatte- och utjämningssystemen inte är anpassade för en uthållig snabb tillväxt på den nivå som Sundbyberg har, ungefär fyra procent per år.

Lite oväntat blev en annan av kvällens stora diskussioner kring huruvida Lavettorget ska heta Lavettorget eller namnges efter Helga Henschen. Det finns sedan tidigare ett beslut om att uppkalla en plats, park, torg eller gata efter Helga, men enligt praxis bör platsen ha en direkt koppling till personen ifråga. Eftersom Helga bodde och verkade i Duvbo är vår linje att platsen borde väljas där. Men för att få fram en lösning valde vi att tillsammans med M, FP, V, KD och C återremittera ärendet för att se över olika lämpliga lösningar. MP yrkade ensamt på att torget istället skulle ändra namn till Helga Henschen redan nu.

Nu kanske du undrar vem Helga Henschen var? Helga var en omtyckt författare, poet och konstnär. Född 1917 i Stockholm, som bodde och var verksam i Duvbo. Mest känd är Helga för sin politiska konst, bland att på Storskogens tunnelbanestation. Helga var aktiv socialdemokrat och väldigt engagerad i arbetet för att hjälpa politiska fångar, men också engagerad i frågor om barn och djurs rättigheter. Staden har i sin ägo flera verk av Helga Henschen som finns utställda i våra offentliga lokaler runtom i staden. Känns roligt och bra med en sådan enighet kring att vårda minnet och arvet efter Helga Henschen.