Ett attraktivt Sundbyberg

mars 26, 2015 2:49 e m

POFF1 Rent vatten i kranen, förskola till de minsta och hemtjänst till våra seniorer, den kommunala verksamheten spänner över ett brett fält. Det gör kommunpolitiken väldigt stimulerande och utmanande. Några gånger per år brukar vi samla alla ordföranden i nämnder och förvaltningscheferna för att få en genomgång av vad som är på gång.

Ursvik 2025Igår hade vi en heldagsöverläggning. Som inledning på dagen gästade KSL (Kommunförbundet Stockholms län) och berättade om nuläget. Bland annat visade de hur Sundbyberg de senaste 10 åren är den kommun som vuxit allra mest. Tillväxten är fortsatt hög och vi fortsätter att växa mest de 10 kommande åren. År 2023 kommer vi vara 65 000 invånare, en ökning med 40 procent från dagens 44 000. En rolig utmaning.

När vi växer får vi pengar till att försköna våra gemensamma platser som gator och parker. Snart byggs en ny park nere vid hamnen och om några år kommer det bli flera nya parker i Ursvik.

Samtidigt behöver vi bygga nya förskolor och skolor, planen är att öppna 50 nya föreskolavdelningar kommande tio åren. Samtidigt byggs minst rvå nya skolor och alla befintliga grundskolor byggs till. I plan ligger även tre nya äldreboenden och flera nya omsorgsboenden.

POFF2Det behövs även nya idrotts- och kulturanläggningar, bland annat planeras för en ny större  multihall i Ursvik. Utöver det ny ishall och curlinghall, ny motionsgård och ridhus i Milot. I planeringen finns även en ny idrottsplats och flera konstgräsplaner.

Men byggnader och anläggningar är en sak. Det viktiga är ju verksamheten. För att klara av att ta emot alla nya barn i skolor och förskolor måste dagens förskole- och skolverksamhet i det närmaste fördubblas på tio år. Samtidigt går många medarbetare i pension kommande åren. Det innebär ett stort behov av nyrekrytering, uppemot 200 – 400 nya medarbetare i staden, varje år. De flesta behövs till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Men även administrationen behöver växa.

Hitintills kan vi konstatera att staden klarat av sitt rekryteringsbehov. I förskolan, som exempel, har vi länets högsta andel förskolelärare. Förskolan är också den del av kommunen där den största expansionen varit, och glädjande nog är 90 procent av föräldrarna nöjda med verksamheten.

För att lyckas rekrytera personal måste staden vara en bra arbetsgivare. Därför arbetas det framgångsrikt med Sundbybergs arbetsgivarvarumärkte. Staden och kvalitén på vår verksamhet är helt beroende av att vi lyckas attrahera rätt person på rätt plats. Därför ska Sundbyberg fortsätta vara en av regionens mest attraktiva offentliga arbetsgivare.