Förhandling pågår och lite siffror på det

november 4, 2015 5:05 e m

budget1Sundbyberg har de senaste åren växt mer procentuellt sett än någon annan kommun i Sverige. Det har varit utmanande, samtidigt har det funnits en bred samsyn i politiken att tillväxt är något positivt. De senaste årens positiva utveckling har gjort Sundbyberg till en av Sveriges mest intressanta kommuner att investera i. Det är glädjande, men en stads goda rykte kan lätt förstöras, därför vilar ansvaret tungt på alla förtroendevalda i Sundbyberg att fortsätta ta ansvaret för att utvecklingen ska fortsätta på ett ansvarsfullt sätt.

Den starka tillväxten har gjort det möjligt för oss att investera i nya skolor, förskolor och äldreboenden. Så sent som för någon vecka sedan invigdes Bällstahofs äldreboende på Vasagatan. Trots den höga tillväxten har Sundbyberg klarat av att leverera plats i förskolan, tack vare den snabba utbyggnaden. Glädjande nog har samtidigt nöjdheten förbättrats bland föräldrarna, idag är över 90 procent av föräldrarna nöjda med verksamheten.

stadskärnan1Samtidigt har expansionen kostat på. Den redan höga tillväxttakten har ökat och vi ser nu behov av att få en jämnare tillväxt. De krav som ställs i samband med nyproduktion har också förtydligats, bland annat genom våra gestaltningsprogram, stadsodlingsstrategin och den grönytefaktor vi tagit fram. Målet är att all tillväxt i Sundbyberg ska vara ekonomisk, ekologisk och social hållbar, vilket ställer stora krav på vår fortsatta planering. Arbete pågår också med att förtydliga vårt fortsatta exploateringsarbete med en tydligare policy, med principer bland annat för markanvisningstävlingar.

En utmaning i den höga tillväxttakten har varit ekonomin. Om en inflyttning av ett nytt kvarter blir skjutet någon månad framåt kan det få stora konsekvenser för stadens ekonomi, vilket skedde förra året. Då också kostnader för det gamla stadshuset skrevs av, vilket ledde till att staden för första gången inte klarade balanskravet. Det är allvarligt, samtidigt ser ekonomin för i år mycket bättre ut, vilket gör att vi klarar av att kompensera förra årets förlust och samtidigt redovisa ett överskott.

Ekonomin fortsätter att förbättras de kommande åren. Bland annat beroende på ökade statsbidrag. För nästa år kan vi budgetera för ett överskott på 0,5 procent, exklusive jämförande poster. Och därefter når vi målet med 2 procents överskott året efter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sundbyberg är en av Sveriges rikaste kommuner och att vi klarat av våra investeringar så här långt utan att ta några lån. Det är det väldigt få kommuner som kan stoltsera med.

Förövrigt fortsätter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ta ansvar för staden och samtalen fortsätter.