Plats för barn och unga

juni 5, 2015 11:15 f m

ungaochbarn2I stadens budget står inledningsvis: ”Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter”.

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har alla barn under 18 år rätt till en god uppväxtmiljö. Ungefär var femte Sundbybergare är under 18 år idag. Varje år växer vår befolkning med mellan 3-4 procent, den åldersgrupp som ökar snabbast är faktiskt gruppen 6 åringar (ökade med 16,9 procent) förra året.

Därför är barnen alltid i fokus i planeringen av framtidens Sundbyberg. Att Boverket lägger sin konferens ”Plats för barn och unga” i Sundbyberg igår och förrgår var därför extra roligt. Vi har konsekvent arbetat med att barnperspektivet ska genomsyra allt vi gör. Med framgång, förra året blev vi till exempel utsedda till ”Årets Majkommun 2014” av Majblommans riksförbund. Ett av skälen var att vårt arbete för att utrota barnfattigdomen och mildra effekterna av den.

kullen förskolaVi vet att den fysiska miljön har stor betydelse för barns utveckling, därför är skol- och förskolegårdar, parker och lekplatser väldigt viktiga. Framförallt i en tät och växande stad som Sundbyberg.

Ett exempel är att vi inventerat alla lekplatser i staden. Kan tyckas vara en självklarhet, men nu finns det tydliga dokument med riktlinjer och åtgärdsplaner för alla lekplatser. Utifrån de planerna har vi de senaste åren rustat lekplatserna och anpassat dem till dagens krav med fokus på ökad tillgänglighet för alla barn. Senast renoverad och utbyggd är stadsdelslekplatsen på Rissne ängar (Lokaparken).

Vårt lokalprogram för förskolor och skolor utgör ett planeringsunderlag som används vid nybyggnation samt vid större ombyggnationer av skolor och förskolor. Omfattar både byggnad och utemiljö. För utemiljön anges kriterier både gällande yta och kvalité/lekvärden.

20130417-232129.jpgUrsvik är vårt största stadsbyggnadsprojekt som pågår. Om 15 år kommer det bo 16 000 människor där, varav flera tusen nya barn. Därför har planprogrammet för Ursviks västra prövats ur ett barnperspektiv i en barnkonsekvensanalys som ledde till faktiska ändringar i beslutsförslaget. I arbetet har även elever från Älvkvarnsskolan varit med och pratat om stadsmässighet och vad som gör att man trivs i sitt bostadsområde. Förskolorna i området har varit med där barnen fått ge sin syn på bra platser för lek och förskolegårdar. Resultatet av dessa diskussioner finns med i detaljplanearbetet.

Att det fina arbete som görs i kommunen varje dag är uppskattat av barnen (och deras föräldrar) fick vi ytterligare ett bevis för i veckan. Då kom brukarundersökningen för förskolan, där 9 av 10 föräldrar är nöjda med verksamheten.

Väldigt roligt, och bra jobbat all personal i våra förskolor!